Strona główna

Polityka prywatności

 

Ochrona prywatności użytkowników serwisu ma dla CRIF Services Sp. z o.o. (DVS) ogromne znaczenie. Dokument ten wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu przez DVS.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym użytkowników jest CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156341, NIP 5272400006, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, wpłaconym w całości.

 

Cel zbierania danych osobowych

DVS informuje, że zbierane dane osobowe użytkowników przetwarza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) w celu i zakresie określonym w treści zgody udzielonej przez użytkownika.

 

Prawo dostępu i kontroli

DVS informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania danych prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuro@deltavista.com.

 

Przekazywanie danych

DVS informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że posiada wyraźną zgodę użytkownika lub działa na jego życzenie, bądź na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Dobrowolność udostępniania danych

DVS informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych uniemożliwi jednak korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu.

 

Zabezpieczenie danych osobowych

DVS informuje, że zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze DVS w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

DVS informuje, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, a jej system informatyczny realizuje wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. nr 100 poz. 1024) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie zbioru danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 

Zmiany w Polityce Prywatności
DVS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej polityki prywatności na stronie www.deltavista.pl.

 

Kontakt z DVS

Użytkownik może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta DVS za pomocą:

·         telefonu: +48 12 291 55 60,

·         faksu: +48 12 291 55 61,

·         poczty elektronicznej: biuro@deltavista.com,

·         formularza kontaktowego na stronie www.deltavista.pl.