Strona główna

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin CSP

CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

§ 1

Niniejszy Regulamin CSP (CRIF SOLUTION PLATFORM) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną, t. jedn. Dz. U. 2016.1030 z późn. zm., i określa w szczególności:

1.        rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie poprzez platformę informatyczną CSP.

2.        warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a)   wymagania techniczne niezbędne do współpracy z platformą informatyczną CSP;

b)   zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

3.        warunki korzystania z platformy informatycznej CSP.

4.        warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.        prawa i obowiązki Stron umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.        tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.        Regulamin –niniejszy Regulamin CSP.

2.        Serwis –

a)    serwis internetowy „CSP Portal”, dostępny pod adresem: www.crif.pl;

b)    serwis XML;

c)    wymianę plików innymi drogami elektronicznymi;

za pośrednictwem, których możliwe jest korzystanie z usług dostępnych na platformie informatycznej CSP.

3.        CRIF CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156341, NIP: 5272400006, REGON: 015294671, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł.

4.        Partner –przedsiębiorca, który zawarł z CRIF Umowę.

5.        Użytkownik Partner a także osoba fizyczna, posiadająca konto systemowe do dostępu do Serwisu.

6.        Kooperant -podmiot, który na mocy porozumienia z CRIF udostępnia dane Partnerom CRIF poprzez Serwis.

7.        Umowa –Umowa Świadczenia Usług „CSP” zawarta przez CRIF z Partnerem, na podstawie której Partner uzyskuje dostęp do Serwisu.

8.        Login– unikalny ciąg znaków przypisany Użytkownikowi przez CRIF, jednoznacznie go identyfikujący.

9.        Hasło– ciąg znaków służący do uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie podczas próby logowania.

10.     Ustawa -ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, t. jedn. Dz.U. 2014.1015 z późn. zm.

11.     U.o.d.o.- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t. jedn. Dz. U. 2016.922.

12.     U.ś.d.e. -ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną, t. jedn. Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.

13.     Informacje gospodarcze –informacje gospodarcze w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy.

14.     Dane gospodarcze –dane w rozumieniu art. 9 i art. 13 Ustawy.

 

§ 3

1.        Za pośrednictwem Serwisu Partner może korzystać z usług CRIF określonych w Umowie.

2.        Usługi, o których mowa w pkt 1, mogą obejmować w szczególności:

a)    umożliwienie wyszukiwania podmiotów gospodarczych;

b)    umożliwienie składania zleceń:

·      przygotowania raportów o polskich podmiotach gospodarczych;

·      przygotowania raportów o zagranicznych podmiotach gospodarczych;

·      dostępu do danych Kooperantów i przetwarzania tych danych (w tym informacji gospodarczych i danych gospodarczych uzyskanych z biur informacji gospodarczej, instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe czy zagranicznych instytucji i dostawców danych).

3.        Ilość wykonanych wyszukań podmiotów, o których mowa w pkt 2 lit. a), w miesiącu kalendarzowym nie może przekraczać dwukrotności złożonych w tym samym miesiącu kalendarzowym zleceń, o których mowa w pkt 2 lit. b).

4.        Na zasadach określonych w Umowie Partner może powierzyć CRIF przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 u.o.d.o.

5.        W ramach świadczonych usług CRIF przechowuje historię zapytań i zamówionych raportów w prywatnym archiwum elektronicznym Partnera, zwanym dalej archiwum, oraz umożliwia Partnerowi dostęp do jego archiwum poprzez Serwis.

6.        Informacje gospodarcze i dane gospodarcze muszą być usunięte przez Partnera w terminie 90 dni od ich otrzymania. W przypadku, w którym Partner w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie usunie informacji gospodarczych i danych gospodarczych ze swojego archiwum, CRIF dokona tego w sposób automatyczny.

7.        Przekazywanie osobom trzecim raportów, jak również poszczególnych danych zawartych w raportach uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, jest zakazane.

8.        CRIF nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i kompletność informacji udostępnionyh Partnerowi, w tym raportów.

9.        CRIF nie ponosi odpowiedzialności za decyzje oraz działania lub zaniechania podejmowane na podstawie informacji, w tym raportów, ujawnionych Partnerowi.

 

§ 4

1.        Właścicielem Serwisu jest CRIF.

2.        Nazwa Serwisu, jego idea, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

3.        Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

4.        Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, a w szczególności niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym CRIF, są następujące:

a)    serwis internetowy „KBIG Portal” – przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, FireFox w wersji 4 lub wyższej z szyfrowaniem połączenia zgodnie z protokołem TLS 1.0 lub SSL 3.0 przy użyciu algorytmów szyfrowania RC4 SHA (128bit), AES 256 (256bit) lub AES 128 (128bit);

b)    serwis XML – klient SOAP w wersji 1.1 zgodny ze specyfikacja WS-I i wspierający szyfrowanie połączenia zgodnie z protokołem TLS 1.0 lub SSL 3.0 przy użyciu algorytmów szyfrowania RC4 SHA (128bit), AES 256 (256bit) lub AES 128 (128bit);

c)    wymiana plików – klient SFTP w wersji 6 lub klient FTPS wspierający szyfrowanie połączenia zgodnie z protokołem TLS 1.0 lub SSL 3.0 przy użyciu algorytmów szyfrowania RC4 SHA (128bit), AES 256 (256bit) lub AES 128 (128bit); wszystkie pliki dostarczane przez Partnera powinny być skompresowane popularnym formatem (np. ZIP), przy czym rozmiar pojedynczego pliku archiwum nie powinien być większy od 2GB; w innych przypadkach wymiana plików możliwa jest tylko przy użyciu bezpiecznych mechanizmów szyfrujących, takich jak PGP.

5.        Rejestracja Partnera w Serwisie dokonywana jest przez CRIF po zawarciu Umowy.

6.        Korzystanie z Serwisu jest możliwe po aktywacji konta Użytkownika poprzez pierwsze zalogowanie do Serwisu przez Użytkownika, upoważnionego zgodnie z § 5 Regulaminu.

7.        Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 5

1.        Partner przekazuje CRIF zgłoszenie Użytkownika drogą mailową na adres wskazany przez CRIF.

2.        Partner może zgłosić więcej niż jednego Użytkownika.

3.        Zgłoszenie Użytkownika zawiera następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, służbowy numer telefonu komórkowego oraz służbowy adres e-mail.

4.        CRIFprzetwarza dane osobowe Użytkownika zamieszczone w zgłoszeniu Użytkownika w celu należytego wykonywania Umowy oraz prawidłowego korzystania z Serwisu.

5.        Partner jest zobowiązany przed przekazaniem CRIF danych osobowych Użytkownika uzyskać zgodę Użytkownika na przekazanie jego danych CRIF w celu określonym w pkt 4 oraz spełnić wobec Użytkownika obowiązek informacyjny wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poinformować Użytkownika, że administratorem jego danych osobowych jest CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156341, jak również, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz że udzielenie zgody jest dobrowolne i że może ona być odwołana w każdym czasie. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację tego obowiązku.

6.        CRIF przydziela Użytkownikowi konto systemowe Użytkownika, z którym związane są Login oraz tymczasowe Hasło.

7.        Po otrzymaniu zgłoszenia CRIF przesyła Użytkownikowi Login pocztą elektroniczną na adres email wskazany w zgłoszeniu.

8.        CRIF przesyła Hasło tymczasowe poprzez krótką wiadomość tekstową (sms) Użytkownikowi, na numer telefonu wskazany w zgłoszeniu.

9.        Przy pierwszym logowaniu Użytkownik dokonuje zmiany Hasła tymczasowego na nowe Hasło znane tylko jemu;

10.     CRIF, na pisemne żądanie Partnera, blokuje niezwłocznie dostęp Użytkownika do Serwisu, uniemożliwiając tym samym logowanie i dalsze korzystanie z Serwisu.

11.     CRIF może zablokować dostęp Użytkownika do Serwisuw przypadku naruszania przez niego postanowień Regulaminu.

12.     CRIFmoże zablokować dostęp wszystkich Użytkowników Partnera do Serwisu w przypadku naruszenia przez Partnera Umowy lub Regulaminu, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatnościach należnych CRIF.

 

§ 6

1.        CRIF jest uprawniony do wysyłania Partnerowi na adres email wskazany w Umowie wszelkich informacji w celu prawidłowego wykonywania Umowy.

 

§ 7

1.        CRIF oświadcza, że:

a)      stosuje wysokie standardy zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną;

b)      dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych;

c)      jej system informatyczny umożliwia zorganizowanie automatycznego obiegu i wymiany informacji drogą elektroniczną;

d)      jej system informatyczny realizuje wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz. U. 2004.100.1024;

e)      podjęła środki zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 36-39 u.o.d.o., w szczególności opracowała i wdrożyła Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu, o którym mowa w lit. d).

2.        Niezależnie od postanowień pkt 1, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 u.ś.d.e., CRIF informuje, iż z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu - malware, spyware, worm, cracking, phishing i inne. By zminimalizować te zagrożenia, Użytkownik powinien mieć na komputerze działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać loginy i hasła w ścisłej tajemnicy.

 

§ 8

1.        Odpowiedzialność CRIF jest ściśle ograniczona do zobowiązań zawartych w Regulaminie.

2.        CRIFnie jest odpowiedzialna za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisuoraz za przerwy w świadczeniu usług.

3.        CRIF ma prawo do wyłączania Serwisu lub ograniczania jego dostępności w celu dokonania niezbędnych czynności konserwacyjnych.

4.        CRIF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą CRIF, w tym powstałych na skutek działania lub zaniechania Użytkownika lub podmiotu trzeciego.

5.        CRIF nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć każdą okoliczność, która jest niezależna od CRIF, nieprzewidywalna i w danych okolicznościach niemożliwa do uniknięcia, jak w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, inne kataklizmy o charakterze żywiołu, akty terrorystyczne, wojna lub działania wojenne, stan wojenny, zamieszki wewnętrzne.

 

§ 9

1.        Wszelkie reklamacje powinny być kierowane listem poleconym na adres CRIF: ul. Lublańska 38, 31–476 Kraków.

2.        Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane identyfikacyjne Partnera, jak również wskazywać podstawę reklamacji.

3.        CRIF rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji CRIF.

 

§ 10

1.        W przypadku, w którym Umowa, została zawarta na czas nieoznaczony każda ze Stron może pisemnie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2.        W przypadku, w ktorym Umowa została zawarta na czas oznaczony, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.

3.        Strony mogą przewidzieć w Umowie inne okresy wypowiedzenia niż przewidziane w pkt 1 i 2 oraz określić przesłanki uzasadniające rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przysługujące każdej ze Stron.

 

§ 11

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia pod adresem www.crif.pl.

2.      CRIFma prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. CRIF informuje o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie stosownej informacji pod adresem, o którym mowa w pkt 1.

3.      Nieważność – w części lub w całości - jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu - niezależnie od przyczyn - nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.