Strona główna

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – DSPONE

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną - DSPONE”  CRIF Services Sp. z o.o.

§ 1

Niniejszy „Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną – DSPONE” (zwany dalej Regulaminem)

określa w szczególności:

1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez CRIF Services Sp. z o.o. poprzez

platformę informatyczną DSPONE (zwaną dalej Serwisem);

2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do

współpracy z Serwisem;

3. warunki korzystania z Serwisu;

4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

5. prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;

6. prawa, obowiązki i odpowiedzialność Administratora Serwisu;

7. tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Pod użytym w Regulaminie pojęciem:

1. Serwis należy rozumieć:

a) serwis internetowy „DSPONE Portal”, dostępny pod adresem: www.deltavista.pl;

b) serwis XML;

c) wymianę plików innymi drogami elektronicznymi;

za pośrednictwem, których możliwe jest korzystanie z usług dostępnych na platformie DSPONE.

2. DVS — podmiot świadczący usługi poprzez Serwis, którym jest CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000156341, NIP 5272400006, REGON 015294671, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: biuro@deltavista.pl.

3. Partner - podmiot, który zawarł Umowę z DVS.

4. Użytkownik — Partner, a także osoba fizyczna upoważniona przez Partnera (np. pracownik Partnera, osoba świadcząca na rzecz Partnera usługi na podstawie umów cywilnoprawnych), korzystająca z Serwisu. Partner może działać przez więcej niż jednego Użytkownika.

5. Kooperant – podmiot, który na mocy porozumienia z DVS udostępnia administrowane przez niego dane Partnerom DVS poprzez Serwis.

6. Umowa – „Umowa Świadczenia Usług – DSPONE” zawarta z Partnerem, na podstawie której Partner uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Login – unikalny ciąg znaków przypisany Użytkownikowi jednoznacznie go identyfikujący.

8. Hasło – ciąg znaków służący uwierzytelnieniu Użytkownika w Serwisie podczas logowania.

9. Ustawa - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., nr 81, poz. 530 z późn. zm.).

10. Informacje gospodarcze – informacje gospodarcze w rozumieniu art. 2 Ustawy.

11. Dane gospodarcze – dane gospodarcze w rozumieniu art. 9 i art. 13 Ustawy.

§ 3

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może korzystać z usług DVS w zakresie wskazanym w Umowie zawartej z Partnerem. W szczególności Użytkownik może poprzez prawidłowe wypełnienie formularzy umieszczonych w Serwisie składać zlecenia:

a) przygotowania raportów o polskich podmiotach gospodarczych; 

b) przygotowania raportów o zagranicznych podmiotach;

c) dostępu do danych Kooperantów i przetwarzania tych danych (w tym np. informacji gospodarczych i danych gospodarczych uzyskanych z biur informacji gospodarczej, instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe czy zagranicznych instytucji i dostawców danych).

2. W celu składania zleceń wymienionych w pkt. 1 Użytkownik otrzymuje dostęp do usługi wyszukiwania podmiotów. Ilość wykonanych wyszukań w miesiącu nie powinna przekraczać dwukrotności ilości złożonych w tym samym miesiącu zleceń na przygotowanie raportów.

3. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) Partner, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 tejże ustawy może powierzyć DVS przetwarzanie danych. Szczegóły takiego powierzenia oraz jego zakres zostaną określone w odrębnej umowie.

4. W ramach świadczonych usług DVS przechowuje historię zapytań i zamówionych raportów w prywatnym archiwum elektronicznym Partnera oraz umożliwia dostęp każdemu Partnerowi do jego archiwum poprzez Serwis.

5. Zgodnie z art. 26 Ustawy informacje gospodarcze i dane gospodarcze muszą być usunięte w terminie 90 dni od ich otrzymania. Jeśli w tym czasie Partner nie usunie informacji gospodarczych i danych gospodarczych ze swojego archiwum poprzez Serwis, DVS dokona tego w sposób automatyczny.

6. Przekazywanie osobom trzecim raportów, jak również poszczególnych danych zawartych w raportach uzyskanych za pośrednictwem Serwisu jest zakazane.

7. DVS nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych zawartych w udostępnianych poprzez Serwis raportach, ani też za podejmowane przez Partnera decyzje lub zaniechania działań, jakich dokonał w oparciu usługi, raporty i informacje otrzymywane od i za pośrednictwem DVS.  

§ 4

1. Właścicielem Serwisu jest DVS. Nazwa Serwisu, jego idea, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, a w szczególności niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym DVS:

a) Serwis internetowy „KBIG Portal” – przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, FireFox w wersji 4 lub wyższej z szyfrowaniem połączenia zgodnie z protokołem TLS 1.0 lub SSL 3.0 przy użyciu algorytmów szyfrowania RC4 SHA (128bit), AES 256 (256bit) lub AES 128 (128bit);

b) Serwis XML – klient SOAP w wersji 1.1 zgodny ze specyfikacja WS-I i wspierający szyfrowanie połączenia zgodnie z protokołem TLS 1.0 lub SSL 3.0 przy użyciu algorytmów szyfrowania RC4 SHA (128bit), AES 256 (256bit) lub AES 128 (128bit);

c) Wymiana plików – klient SFTP w wersji 6 lub klient FTPS wspierający szyfrowanie połączenia zgodnie z protokołem TLS 1.0 lub SSL 3.0 przy użyciu algorytmów szyfrowania RC4 SHA (128bit), AES 256 (256bit) lub AES 128 (128bit); wszystkie pliki dostarczane przez klienta powinny być skompresowane popularnym formatem (np. ZIP), przy czym rozmiar pojedynczego pliku archiwum nie powinien być większy od 2GB; w innych przypadkach wymiana plików możliwa jest tylko przy użyciu bezpiecznych mechanizmów szyfrujących, takich jak PGP.

4. Rejestracja Partnera w Serwisie dokonywana jest przez DVS po zawarciu Umowy.

5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po aktywacji konta Użytkownika poprzez pierwsze zalogowanie do Serwisu przez Użytkownika, upoważnionego zgodnie z § 5 Regulaminu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 5

1. Partner przekazuje do DVS formularz zgłoszeniowy osoby/osób fizycznych upoważnionych do korzystania z Serwisu - Użytkowników. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.deltavista.pl.

2. Partner dołącza do formularza, o którym mowa w pkt. 1, oświadczenia osób upoważnionych o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptację na przetwarzanie ich danych osobowych przez DVS.

3. DVS przydziela każdej osobie, której dane zawarte są w formularzu zgłoszeniowym konto Użytkownika, z którym związane są Login do Serwisu oraz tymczasowe Hasło.

4. W terminie 7 dni od otrzymania dokumentów określonych w pkt. 1 DVS przesyła Login każdej osobie upoważnionej do korzystania z Serwisu:

a) pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym

b) lub drogą listowną na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

5. Hasła tymczasowe DVS przesyła poprzez krótkie wiadomości tekstowe (sms) lub listem poleconym odpowiednio na numery telefonów lub na adresy osób wskazane w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z wytycznymi Partnera.

6. Przy pierwszym logowaniu Użytkownik dokonuje zmiany Hasła tymczasowego na Hasło stworzone przez Użytkownika i znane tylko jemu.

7. DVS, na pisemne żądanie Partnera, blokuje Login Użytkownika, uniemożliwiając tym samym logowanie i dalsze korzystanie z Serwisu.

8. DVS może zablokować Login Użytkownika także w przypadku naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

9. DVS może zablokować Loginy wszystkich Użytkowników Partnera w przypadku niedotrzymywania przez Partnera warunków Umowy i Regulaminu, w szczególności w przypadku zalegania przez Partnera z płatnościami za usługi.

§ 6

1. DVS przetwarza dane osobowe Użytkowników, zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym oraz innych dokumentach dołączonych do niego, na podstawie zgody udzielonej w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 pkt. 2, w celu należytego wykonywania Umowy oraz prawidłowego korzystania z Serwisu.

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu upoważnia DVS do wysyłania na adres email wskazany w Umowie wszelkich informacji w celu prawidłowego wykonywania usług.

3. W celu zamówienia informacji handlowej Użytkownik powinien zaznaczyć odpowiednie pole w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 pkt. 2, wyrażając tym zgodę na jej otrzymywanie.

4. W przypadku zamówienia informacji handlowej będzie ona wysyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 7

1. DVS zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.

2. DVS nie jest odpowiedzialny za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, jak również za przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniem siły wyższej.

3. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć każdą okoliczność, która jest niezależna od DVS, nieprzewidywalna i w danych okolicznościach niemożliwa do uniknięcia, jak w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, inne kataklizmy o charakterze żywiołu, akty terrorystyczne, wojna lub działania wojenne, stan wojenny, zamieszki wewnętrzne.

4. DVS ma prawo do wyłączania Serwisu lub ograniczania jego dostępności w celu dokonania niezbędnych czynności konserwacyjnych.

§ 8

1. W sytuacji, gdy Umowa, została zawarta na czas nieoznaczony każda ze Stron może pisemnie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku, gdy Umowa została zawarta na czas oznaczony, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.

3. Strony mogą przewidzieć w Umowie inne okresy wypowiedzenia niż przewidziane w ust. 1 i 2 Regulaminu oraz określić przesłanki uzasadniające rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przysługujące każdej ze Stron.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje Partnerzy powinni kierować pod adres siedziby DVS listem poleconym.

2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię, nazwisko lub nazwę Partnera, adres zamieszkania lub siedziby, jak również wskazywać podstawę reklamacji.

3. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji do DVS.  

§ 10

1. DVS oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

2. DVS stosuje wysokie standardy zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz innych danych przechowywanych w Serwisie i systemach teleinformatycznych DVS, w szczególności danych powierzonych przez Partnerów do przetwarzania.

3. Niezależnie od postanowień ust. 1, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm., DVS niniejszym informuje Użytkownika, iż z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego Użytkownika poprzez oprogramowanie różnego typu - malware, spyware, worm, cracking, phishing i inne. By uniknąć tych zagrożeń, Użytkownik powinien mieć na komputerze działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane mu loginy i hasła w ścisłej tajemnicy.

§ 11

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.deltavista.pl.

2. DVS ma prawo do dokonywania zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. DVS informuje o dokonanej zmianie Użytkowników Serwisu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie.

3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, a w miejsce nieważnego postanowienia wchodzi postanowienie najbardziej odpowiadające